Eλβετικο 23/2014

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Δεκτή  η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη ελβετικού φράγκου κατά τράπεζας  από το Μονομελες Πρωτοδικειο Ροδου. 

 

Την 10-06-2015 εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη ελβετικού φράγκου, βάση της οποίας ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ η τράπεζα να ανέχεται την καταβολή των δόσεων ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής του, ΙΣΟΤΙΜΊΑ 1,6114.

Μισθωτός υπάλληλος του Ο.Τ.Ε.   έλαβε  το  2002  στεγαστικό  δάνειο  σε  ευρώ, το οποίο κατά παρότρυνση της τράπεζας το  2007  μετέτρεψε σε  ελβετικό  φράγκο και  έλαβε  και  έτερο  δάνειο σε ελβετικό φράγκο.  Συνολικό  ποσό  δανείου  σε  100.000  ευρώ  με  ισοτιμία 1,6114.  Η δόση  του  ήταν  περί τα  650,00 ευρώ  μηνιαίως. Στην πορεία λόγω της σοβαρής ανατιμήσεως του ελβετικού φράγκου η δόση του αυξανόταν σταδιακά , ότε το 2014  ανήλθε εν τέλει  σε 960,00 ευρώ  Το  δάνειο  εξυπηρετούνταν  κανονικά μέχρι και το 2010, ότε  και  μειώθηκαν  δραματικά  τα  εισοδήματα  του,  οπότε  έλαβαν  χώρα  ρυθμίσεις  προκειμένου  να  αποπληρώνει  το  ήμισυ  των δόσεων . Το  έτος  2015  δεν  έλαβε  χώρα  άλλη  ρύθμιση   και  ήταν ανέφικτο να  καταβάλλει  τις  δόσεις  του.

Για  την  αποκατάσταση  της  αδικίας  ο δανειολήπτης  άσκησε αγωγή  για  να  κριθεί  σχετικός άκυρος όρος της σύμβασης,  ως  καταχρηστικός,  να αναγνωριστεί το άληκτο κεφάλαιο σε ισοτιμία 1,6114 και  να  καταβάλλει  πλέον  τις  δόσεις   με  την  αρχική ισοτιμία . Επίσης  άσκησε ασφαλιστικά  μέτρα  και  ζήτησε μέχρι  να  εκδικαστεί  η  αγωγή του   να  ανέχεται  η  τράπεζα  την  καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική ισοτιμία. Ηδη  ο  Δικαστής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  έκανε  δεκτή  την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

 

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)!

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Η εν λόγω απόφαση αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν συνάψει σύμβαση ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ τους από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του ευρώ (€) εν σχέσει με το ελβετικό φράγκο (CHF) πάντοτε με βάση την ισοτιμία των δύο νομισμάτων της ημέρας εκταμίευσης του δανείου, ή άλλως της ημέρα μετατροπής του νομίσματος (από € εις CHF).

Το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ρόδου , αφενός μεν αναγνώρισε την μερική ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης στεγαστικού δανείου, αφετέρου δε διάπλασε την εν λόγω σύμβαση ούτως ώστε να λειτουργεί εφεξής με τους όρους με τους οποίους ζητήθηκε  με το διατακτικό της εν λόγω αγωγής κατά της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS.

 

Τί διατάζει η εν λόγω απόφαση :

   Α. Ακυρώνει την προστασία δόσης όπως την είχαν προβλέψει συμβατικά οι εν λόγω τράπεζες καθώς και τις τροποποιητικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί αμέσως μόλις είχε λήξει η προστασία της μηνιαίας δόσης,

   Β. Υποχρεώνει την τράπεζα να προστατεύει τον  πελάτη της με βάση την ισοτιμία που εκταμίευσε το δανεισθέν ποσό, ήτοι εις αυτή του 1 (€) προς 1,65οο ελβετικά φράγκα (CHF).

 

   Γ. Αποζημιώνει χρηματικά την ενάγουσα δανειολήπτρια λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη.
Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση κ. Α. Πράτας σημειώνει:
"...η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπη λόγω του  ότι δεν εκδόθηκε με βάση το δεδικασμένο-σκεπτικό του ΔΕΚ(*) και εντεύθεν του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αφού άλλωστε η αγωγής μας είχε κατατεθεί πολύ πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Με απλά λόγια δεν αιτήθηκα την αναγνώριση της καταχρηστικότητας του όρου δυνάμει του οποίου "η πληρωμή της δόσεως θα γίνεται εις το νόμισμα του ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου της ημέρας πληρωμής της", ισχυρισμός που έαν είχε συμπεριληφθεί εις την εν λόγω αγωγή θα ανάγκαζε τον δικαστή αυτεπάγγελτα να συμπεριλάβει το ΔΕΚ εις την εκδοθησομένη απόφαση".
Αποσπάσματα της απόφασης θα βρειτε στο σύνδεσμο: