Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρεία ΤΙΤΑΝΑS  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές IKE ιδρύθηκε το 2000, βάσει του Π.Δ. 226/1992, από τoν Mπαλλή Νικόλαο, αναγνωρισμένος Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και προσόντα διακριτά σε κάθε επίπεδο απασχόλησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους.

Στη συνέχεια η εταιρεία πλαισιώθηκε από νέα ταλαντούχα στελέχη με διαφορετικό και σημαντικό background. Στα στελέχη αυτά η εταιρεία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου οι γνώσεις τους να είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις σε λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Η Εταιρεία ΤΙΤΑΝΑS  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές IKE είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη εταιρεία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της. Κύριο στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται, των στόχων και δυνατοτήτων τους καθώς και των προβλημάτων που τους απασχολούν.