Το Δυναμικό μας

Επειδή το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας καθορίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Eταιρεια Τitanas  δίνει προτεραιότητα στη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της, έτσι ώστε σε όλους τους πελάτες της να παρέχονται άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία Ttitanas  στελεχώνεται από πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος καθώς επίσης και άτομα με μεταπτυχιακούς τίτλους Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων.

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η εταιρεία έχει επιλέξει άτομα με ακεραιότητα χαρακτήρα, αρτιότητα γνώσεων, ομαδικό πνεύμα, υψηλές φιλοδοξίες και υπευθυνότητα. Η εσωτερική οργανωτική δομή της εταιρείας ακολουθεί τις κατωτέρω διαβαθμίσεις:

  •          Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
  •          Επίκουροι Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές
  •          Δόκιμοι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές
  •          Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές

Πολιτική της Titanasείναι η συνεχής εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού της μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης (σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες, ενδοεταιρικά σεμινάρια επιστημονικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις) προκειμένου το προσωπικό της να είναι πάντα ενημερωμένο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων στο ελεγκτικό επάγγελμα μελών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ ή του ACCA προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο σπουδών.