Οι τράπεζες των 900 δισεκ. ευρώ

Οι τράπεζες των 900 δισεκ. ευρώ, ο ρόλος της θετικής καθαρής θέσης και οι εξουσίες της αρχής εξυγίανσης…. για τις τράπεζες

Οι εγγυημένες καταθέσεις προστατεύονται πλήρως....

Στον νέο νόμο που θεσπίζεται για την εξυγίανση των τραπεζών με βάση την οδηγία BRRD Bank Recovery and Resolution Directiv ανάκαμψη και αναδιάρθρωση των τραπεζών ο ρόλος της αρχής εξυγίανσης που θα αναλάβει την αναδιάρθρωση είναι καίριος.
Η αρχή εξυγίανσης παρεμβαίνει όταν μια τράπεζα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας.
Όταν οι ιδιώτες επενδυτές δεν καλύψουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης.
Με βάση τις αρχές εξυγίανσης
Οι μέτοχοι της τράπεζας που μπαίνει σε καθεστώς εξυγίανσης υφίστανται πρώτοι τις ζημίες.
Οι πιστωτές υφίστανται ζημίες μετά τους μετόχους.
Η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο αντικαθίσταται, ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες παραμονής αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την αρχή εξυγίανσης.
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να είναι υπόλογα αν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι εγγυημένες καταθέσεις προστατεύονται πλήρως.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να διορίσει ειδικό διαχειριστή προς αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου.
Η αρχή εξυγίανσης πρέπει να προβεί σε αποτίμηση του ισολογισμού μιας τράπεζας.
Στα μέτρα εξυγίανσης περιλαμβάνονται εντολή μεταβίβασης, σύσταση μεταβατικού ιδρύματος, διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων, αναδιάρθρωση παθητικού.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να μεταβιβάζει μετοχές της υπό εξυγίανσης τράπεζας αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Η αρχή εξυγίανσης έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει σε μεταβατικά ιδρύματα μετοχές και περιουσιακά στοιχεία.
Όταν οι μέτοχοι έχουν συνεισφέρει στην απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση με ποσό που αντιστοιχεί στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων τότε η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει να εξαιρέσει συνολικά ή εν μέρει μια επιλέξιμη υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων της τράπεζας.
Το Ταμείο εξυγίανσης – πέραν από την αρχή θα υπάρχει και Ταμείο εξυγίανσης μπορεί να προβεί σε εισφορά μεταξύ των άλλων αν η τράπεζα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού με αξία μικρότερη των 900 δισεκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.
Προφανώς καμία τράπεζα στην Ελλάδα δεν έχει τέτοιας κλίμακας ενεργητικό αφού συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν 350 δισεκ. ενεργητικό.
Κατά την εφαρμογή αναδιάρθρωσης παθητικού η αρχή εξυγίανσης ακυρώνει τις υφιστάμενες μετοχές ενώ η τράπεζα προς εξυγίανση έχει θετική καθαρή θέση απομειώνουν το ποσοστό συμμετοχής dilution των υφιστάμενων μετόχων.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι ο νέος νόμος για το resolution  δεν διαφέρει δραματικά από τους υφιστάμενους ελληνικούς νόμους όπως ορίζονται για το καθεστώς εξυγίανσης μιας τράπεζας.