Τακτικοί έλεγχοι ετησιων οικονομικών καταστάσεων

Κατανοούμε, ως επαγγελματίες ελεγκτές που στελεχώνουμε την εταιρεία μας Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ, ότι ο διενεργούμενος έλεγχος αποτελεί ένα σοβαρό θέμα μέτρησης και αξιολόγησης της διαφάνειας των απεικονιζόμενων στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προς έλεγχο καθώς επίσης και μία διαδικασία εντοπισμού και διατύπωσης λύσεων για τυχόν αδυναμίες ή λοιπά θέματα που πιθανόν αντιμετωπίζει η ελεγχόμενη εταιρεία του πελάτη μας.

Εστιάζουμεστην σπουδαιότητα πληροφόρησης, μέσω των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, για τις επιχειρήσεις, τους μετόχους/ιδιοκτήτες και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Ακολουθούμεδιεθνείς χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες που κύριος κορμός τους είναι η κατανόηση της δραστηριότητας της ελεγχομένης οντότητας και των κινδύνων που την διέπουν, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στα καίρια ζητήματα, χωρίς περιττά κόστη και με ένα αποτελεσματικό τρόπο συγκεντρώνουμε πληροφορίες για την επιχείρηση, τη διοίκηση, τους μετόχους/ιδιοκτήτες, τους στόχους και τις στρατηγικές, στοιχεία που είναι αναγκαία για τον διενεργούμενο έλεγχο που μας αναθέτουν οι πελάτες μας.

 

Χρησιμοποιούμεδιαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για να υποστηρίζουμε τους διενεργούμενους ελέγχους μας διότι πιστεύομε ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες από μόνες τους δεν αποτελούν την βέλτιστη και μοναδική πηγή συγκέντρωσης πληροφοριών.

Πιστεύουμεεξίσου στη σημαντικότητα της στενής συνεργασίας του προσωπικού μας με τα στελέχη της ελεγχόμενης οντότητας, καθώς και στη συνεχή ενημέρωσή μας για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις δραστηριότητες, τη θέση ή το μέγεθος των εταιρειών των πελατών μας.

Συνεργαζόμαστε με τα στελέχη της επιχείρησης προκειμένου να βελτιώνονται σε συνεχή βάση οι διαδικασίες και ο τρόπος κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών.

Στοχεύουμε στη παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προσδοκίες  των πελατών μας που σαν αναφορές  παρέχουν αξία στους ενδιαφερόμενους φορείς στο απαιτούμενο λογικό μέτρο εμπιστοσύνης για τις πληροφορίες που αναφέρονται στις ελεγχθείσες αναφορές δημιουργώντας έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που προσθέτει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ελέγχονται από την εταιρεία μας.

Παρέχουμεελεγκτικές υπηρεσίες που καλύπτουν σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, όπως:
Συνεταιριστικών τραπεζών, Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, Εμπορικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Μεταφορικών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων, Δημόσιων οργανισμών «δήμων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ  προώθησης πολιτισμού και τεχνών» .