Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

 

  Η Τitanas προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων κλπ.) εστιάζουν σε κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν: 

• Την οργάνωση του λογιστηρίου, τον προσανατολισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του 

• Το σχεδιασμό και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports) 

• Την ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων Ομίλων ή Θυγατρικών επιχειρήσεων 

• Την εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων και την ομαλή προσαρμογή της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις τους 

 

  Με τις εξειδικευμένες λογιστικές της υπηρεσίες, η Eταιρεία Τitanas  εκσυγχρονίζει τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αναβαθμίζει το ρόλο τους και τα καθιστά ασφαλή πυξίδα στην επιδίωξη των στόχων τους.